shutterstock_1730513653.jpg

Covid-19 & adiabatische airconditioning 

De impact van COVID-19 is wereldwijd. Tijdens deze pandemie is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van de voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen voor uw gezondheid en die van anderen.

Momenteel weten onderzoekers dat het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) wordt verspreid door: druppeltjes die in de lucht vrijkomen wanneer een besmette persoon hoest, niest of praat; door lichamelijk contact waarbij vervolgens de neus, mond of ogen worden aangeraakt; en door aërosolen die worden gevormd door de ophoping van virusmoleculen in de lucht. De druppeltjes blijven niet in de lucht hangen, maar vallen meestal op de grond of komen terecht op andere oppervlakken op korte afstand van de besmette persoon, zodat sociale en fysieke afstand effectief is om verspreiding te voorkomen. Wetenschappers zijn het er nu echter over eens dat verspreiding door aërosolen ook problematisch is en dat voorzichtigheid geboden is. Deze informatie, die algemeen wordt erkend en geciteerd als een bron van deskundigheid over het virus, is afkomstig van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat het coronavirus kan worden verspreid via ventilatie- of airconditioningsystemen.

GestesBarriere.png

Er is geen contra-indicatie voor het in werking houden van luchtverversings- of ventilatiesystemen. Integendeel, wanneer de systemen tijdens epidemieën in bedrijf worden gehouden, wordt het risico van insluiting van het virus door de aanvoer van nieuwe lucht beperkt, waardoor het risico van besmetting door aërosolen aanzienlijk wordt verminderd. Studies hebben aangetoond dat een luchtverversing van 2,5 volume per uur al volstaat om het aantal schadelijke deeltjes in de lucht met 90% te verminderen.

In het algemeen zorgen ventilatie- of luchtbehandelingssystemen voor de luchtverversing in gebouwen. Ook is het aanbevolen:

 

  • Voor woongebouwen en bedrijven, om een algemene gemechaniseerde en permanente ventilatie in nieuwe lucht te verzekeren;

  • Voor andere gebouwen, om de bedrijfstijd van het ventilatie- of luchtbehandelingssysteem te verlengen en, idealiter, om het permanent in bedrijf te houden of om het dagelijkse werkingsgebied te verruimen (b.v. 2 uur eerder starten en 2 uur later stoppen);

  • Het luchtdebiet van de toevoerlucht en/of de afvoerlucht verhogen door voorrang te geven aan de perioden waarin de lokalen onbezet zijn;

  • Verminder of elimineer de luchtrecirculatie om met verse lucht te werken.

shutterstock_1723665049.jpg
shutterstock_1721677486.jpg

Naast of bij afwezigheid van een ventilatiesysteem is het aan te raden om het pand regelmatig te ventileren door ramen te openen.   Er moet ervoor gezorgd worden dat er lucht door de kamer stroomt om terugstroming van lucht te voorkomen, als er geen andere ventilatiesystemen in de andere kamers zijn.

 
Verzorging en onderhoud van HVAC-R-installaties

Onderhoud en nazicht van de systemen moeten gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Handelingen die de veiligheid van goederen en personen niet in gevaar brengen, mogen echter worden uitgesteld om rekening te houden met de duur van de insluiting.

 

Filters in ventilatie- of luchtbehandelingssystemen bij de luchttoevoer of -afvoer moeten worden vervangen volgens de normale procedure, d.w.z:

 

  • Op de geplande datum voor preventief onderhoud,

  • Met filters die ten minste even goed werken als de originele,

  • En alleen als de toegestane drukval of de termijn wordt overschreden.

Références: Université Johns Hopkins | REHVA | ASHRAE

 

Aanbevelingen voor luchtregeling: ventilatie en verluchting

Disclaimer

Dit document heeft tot doel op eenvoudige en efficiënte wijze aanbevelingen te formuleren zoals wij die van de gezondheidsautoriteiten in België ontvangen. De aanbevelingen hebben betrekking op het beheer van de lucht om de risico's in verband met aërosolbesmetting te beperken. Deze aanbevelingen mogen op zichzelf niet als toereikend worden beschouwd en mogen niet in de plaats komen van andere maatregelen zoals: het dragen van een strak om het gezicht aansluitend masker, fysieke afstand houden, handhygiëne of andere maatregelen zoals plexiglaswanden, beperking van het aantal personen en van de tijd die in de ruimte wordt doorgebracht. Bescherming tegen het Covid 19-virus moet altijd als cumulatief worden beschouwd.

Transmissie

"De belangrijkste wijzen van overdracht van het SARS-CoV-2-virus die in de literatuur worden vermeld (bv. HCSP a, 17/03/2020 en HCSP c, 14/10/2020; Sciensano factsheet - v7 van 24/12/2020) zijn:

  • Inademing en neerslag van druppeltjes op slijmvliezen (groter dan 5 μm) die door een persoon, bij nauw contact, worden uitgestoten bij hoesten, niezen en spreken ;

  • transmissie via de lucht, door inademing van fijnere druppeltjes ("druppelkernen") en aërosoldeeltjes die het virus bevatten en die over lange afstanden en in de loop van de tijd in de lucht kunnen blijven hangen;

  • Overdracht via indirect contact met slijmvliezen van mond, neus of ogen door handen die in contact zijn gekomen met besmette oppervlakken (fomites3). Er is weinig direct bewijs voor deze transmissieroute, die echter als een potentiële route moet worden beschouwd, aangezien verschillende studies hebben aangetoond dat oppervlakken in de buurt van een besmette persoon aanzienlijk besmet zijn, en dat andere ademhalingsziekten en coronavirussen via dergelijk indirect contact kunnen worden overgedragen (factsheet Sciensano, 14/12/2020). "

Deze drie wijzen van overdracht sluiten elkaar niet uit.

"Er is een groeiende consensus onder onderzoekers dat aërosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van SARS-CoV-2. De overdracht van aërosolen verklaart mede het verschil in besmettingsrisico tussen besloten ruimten en de open lucht. "

Co2-Concentratie

Het is aanbevolen om de ventilatiesystemen ten minste 2 uur vóór het gebruik en 2 uur na de ontruiming van het pand in te schakelen. Als het systeem is aangesloten op een C02-niveaumeetsysteem, wordt aanbevolen om de limiet te allen tijde op 550 ppm in te stellen. De CO2-concentratie is een goede indicator voor de bezettingsgraad en de luchtkwaliteit.

 

Ventilatie

Steeds meer onderzoekers zijn het erover eens dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht van SARS-CoV-2. Overdracht via aerosolen verklaart mede het verschil in besmettingsrisico tussen binnenruimtes en de buitenlucht.

Om het risico op virusconcentratie in binnenruimtes te verminderen, beveelt REHVA allereerst aan om binnenruimtes zo veel mogelijk te ventileren, aangezien dit een invloed heeft op de spreiding en de biologische lading van infectieuze aerosolen. Het ventileren van een ruimte met 100 % verse lucht voorkomt immers de ophoping van virale deeltjes in de ruimte, door de lucht te vernieuwen.

Onze toestellen zijn perfect aangepast aan dit soort aanvraag en hebben het voordeel dat ze  in de zomer voor verse lucht blijven zorgen zonder dat de kwaliteit van de lucht in de lokalen vermindert.

In de procedure "Beheersing van SARS-CoV-2 infecties voor de tandartspraktijk" (Sciensano, 2020) besluit de Risk Management Group (RMG, 2020): "Om contaminanten in de lucht met 90 % te verminderen, zijn 2,5 luchtverversingen nodig.”. In een kantoor met een bezetting van  15 m²/persoon en een plafondhoogte van 2,5 m komt dit neer op een capaciteit van 94 m³/u. per persoon. 

 

Vochtigheid

Voor onze directe en indirecte systemen lijkt het laatste onderzoek zelfs aan te tonen dat een verhoging van de luchtvochtigheid een zeer klein daling van de activiteit van het SARS- CoV-2 virus te zien geeft en in het ergste geval geen effect. De vochtigheidsgraad is dus geen problematische factor

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9616-ventilation-et-la-transmission-de-sars-cov-2

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance

 

U heeft vragen?

Bedankt voor uw inzending !-)