begin van pagina

Algemene gebruiksvoorwaarden
Door deze site te gebruiken, erkent u dat u de wettelijke kennisgeving hebt gelezen en verbindt u zich ertoe deze na te leven. De inhoud van dit document kan op elk moment worden gewijzigd, dus raadpleeg het regelmatig.

Wettelijke kennisgeving
Deze website is eigendom van Bioclimas bvba, 499, Van Volxemlaan 1190 Brussel, België, zaakvoerder Michel Van Langendijck, BTW BE 0889 290 654.
Deze website en de domeinnamen worden gehost door Bioclimas. Ontwerp en configuratie door MacGraph.

Technische informatie
U erkent te beschikken over de vaardigheden en middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken, en dat u hebt gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.
U erkent ook dat u ervan op de hoogte bent gesteld dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.

Wat u moet weten over het web
Het is moeilijk om 100% veiligheid te garanderen van gegevens die via het internet worden verzonden. Hoewel we alles in het werk stellen om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we niet garanderen dat informatie die rechtstreeks of via deze online diensten wordt verzonden, volledig veilig is.
Het doorgeven van informatie die u betreft is daarom op eigen risico, ook al doen we ons uiterste best om de veiligheid ervan te garanderen zodra we deze ontvangen.

De inhoud van de website
Bioclimas SPRL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Bioclimas SPRL of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. De informatie op de Bioclimas website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De reproductie van algemene informatie op de website van Bioclimas is toegestaan op voorwaarde dat de bron van deze informatie wordt vermeld. Dit reproductierecht geldt niet voor foto's, waarvoor het auteursrecht van de fotografen moet worden gerespecteerd.

Uw verplichtingen als gebruiker

Hyperlinks

Bioclimas streeft ernaar alleen sites op te nemen die voldoen aan de geldende wetgeving. Bioclimas heeft echter geen controle over de inhoud van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op deze sites.

 

Verzamelde informatie

Wanneer u op onze website contact aanvraagt of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de diensten die wij leveren en voor het versturen van onze speciale aanbiedingen en mailings. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in onze database, die uitsluitend intern wordt beheerd.

Bioclimas respecteert en beschermt jouw privacy en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken. U kunt te allen tijde vragen om inzage in uw persoonlijke gegevens. Als u niet langer opgenomen wilt worden in onze database, kunt u ons te allen tijde vragen deze te verwijderen.

 

Hoe kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen?

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de EG-richtlijn nr. 95/46 en het Koninklijk Besluit van 13 maart 2003), hebt u recht op toegang tot informatie die op u betrekking heeft en kunt u dus een kopie van deze informatie verkrijgen of verzoeken om rectificatie, correctie of verwijdering indien nodig. Deze informatie kan per e-mail worden aangevraagd via het adres office@bioclimas.com.
In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is dit een individueel recht dat alleen door de betrokken persoon kan worden uitgeoefend met betrekking tot zijn of haar eigen informatie: om veiligheidsredenen zal de betrokken afdeling uw identiteit moeten verifiëren om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over u aan iemand anders dan uzelf wordt meegedeeld.

onderaan pagina